ISRAEL TRUTH TIMES

A blog dedicated to investigating events as they occur in Judea and Samaria, in Israel and in the world, and as they relate to global powers and/or to the Israeli government, public figures, etc. It is dedicated to uncovering the truth behind the headlines; and in so doing, it strives to do its part in saving Judea and Samaria, and by extension, Israel and the Jewish People, from utter destruction at the hands of its many external and internal enemies.

Monday, June 22, 2009

PUBLIC LETTER WRITTEN BY THE BEITH DIN "(PROTO)SANHEDRIN" FROM JERUSALEM, TO AM YISRAEL AND TO THE SEVENTY NATIONS. TRANSLATION INTO ENGLISH LATER.


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ע"ר

טל. 02-5661962 Tel. ,   נייד 050-6733831 mobileפקס. 057-7976007 fax

דואל dbtc@actcom.com mail, רחל אמנו 47 ירושלים 93228 Rachel Eimenu 47 Jerusalem

-------------------------------------------------------------------

כ"ה בסיון, תשס"ט

הודעת בית הדין של הסנהדרין לעם ישראל ולשבעים אומות

לאחר הנאומים

 

ראשי מדינות שנאמו לאחרונה בעניני השלום בארץ ישראל שכחו, כנראה, כי א-ל עולם עיני השגחתו בה מראשית שנה ועד אחריתה וכי ארץ ישראל היא תכלית המסד הרוחני הארצי להיסטוריה של האנושות כולה.

 

התנ"ך מבטא את רעיון נוכחות הא-ל בעולם ואת השגחתו על ברואיו. הוא הא-ל שהעניק לעם ישראל, העם החביב עליו, את ארצו המיוחדת לו. לפיכך עם ישראל אינו גוזל את מתנת הא-ל וכל מי שקורא תגר על המתנה המיוחדת הזאת, הכרוכה במתן התורה לישראל ובקבלתה לעומת העמים העומדים בסירובם לקבלה בהכנעה או מרצון והדוחקים את האומות למלחמה ייתן את הדין בעמק יהושפט.

 

הנאומים בחלקם המשיכו לבטא העדר אמונה בחובת האנושות לטפח את ארץ ישראל למען עם ישראל כארץ הקדושה. במקום זאת בטאו השלמה עם גזלתה מחד- נאומו של נתניהו והצדקה לגזלתה מאידך נאומו של אובמה.

 

אנו משבחים את ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו על שהציב  ההכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית כתנאי לכל דיאלוג עם העמים והאומות.

 

אנו מגנים מאוד את בנימין נתניהו על בחירתו בהמשך מדיניות גירוש המאחזים המכחישה את העקרונות עליהן דימה להעמיד את נאומו.

 

גירוש המאחזים הוא הביטוי המעשי לאימוץ נאומו ומדיניותו של ברק חוסין אובמה.

אנו קוראים לכל יהודי להתנגד לגירוש המאחזים בעצם נוכחותו בהם.

 

אנו מחזקים ידי כל העוסקים בפועל ביישוב ארץ ישראל ובאחיזה בה במלוא מרחביה.

 

אנו קוראים שוב לכל התושבים להתמקם באזור ההר מחשש לבטחונם ביום פקודה, אשר כשואה יבוא, בו יופעל הנשק להשמדה המונית.

 

מן הראוי שראשי השלטון ישמיעו לאוזניהם מה שפיהם מדבר.

כדי שישראל תקרא מדינה יהודית שראשיה יהודים הם חייבים להכיר במדינת ישראל כמדינה שבסיס קיומה מותנה בקבלת עול מלכות שמים ובביעור הטומאה והגלולים מן הארץ. בראש ובראשונה סילוק תועבות מארצנו שבגינן הארץ תקיא את יושביה.

השלמה עם מצעדי גאווה בטרקלינו של מלך היא הראייה המובהקת לכשלון מדינת ישראל כמדינה יהודית, המהווה חילול השם ותמיכה באובמה ובאמות המידה המוסריות שהוא מייצג.

 

חובתו של עם ישראל היא להאיר פנים לאנושות ההולכת בדרכי ה' ומקבלת על עצמה מצוות בני נוח מכוח התורה והאמונה.

 

ארץ ישראל במלוא מרחביה מנהר פרת ועד נחל מצרים אינה יכולה להכיל בתוכה עמים או ציבורים ואף יחידים הקוראים תגר על בלעדיות הארץ הזאת, המובטחת לעם ישראל ואשר אינם מקבלים מצוות בני נוח שעקרן הקמת בתי דין ראויים, השלטת האמונה הנכונה לגויים, שמירת חוקי העריות. הימנעות מרצח וגזל.

 

אנו מאמינים ויודעים שבקרוב מאוד, כתוצאה מהמאבק על ירושלים, הארץ תכיל עשרות רבות של מיליונים מבני ישראל, אם לא למעלה מזה: מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל שנתפזרו בעולם כשגרעינם הוא העם היהודי, פליט ממלכת יהודה ושרי בנימין ושבט לוי.

 

הארץ מצפה לשיבת עשרת השבטים בקרוב כשבטים השבים לאמונת ישראל ולשלום עולמים בין אפרים ליהודה ולהקמת מלכות בית דוד. זרע ישראל ימצא את מקומו במרחבים שנועדו לו בגבולות ההבטחה.

 

אומות או מדינות התובעות או מקיימות הריבונות המדומה שלהן במרחב המצוין יושבות שלא כדין בארץ לא להם ועתידות לוותר על מקומם מרצון או מאונס.

 

גרעינו של העולם הוא המקום אשר בחר השם למקדש ה' בירושלים, מקדש לאלוקי ישראל אל עולם  כעולה מנבואות נביאי ישראל.

 

חצרות בית ה' ולא גרעין המקדש הן בית תפילה לכל העמים שיבואו להשתחוות לאלוקי ישראל, אל יחיד בורא שמים וארץ.

 

אנו קוראים לישראל ולכל העמים לסייע בהקמת בית לה' אלוקי ישראל על הר המוריה בירושלים הידוע כהר הבית במקומו המדויק של המקדש ולזבוח עולות וזבחים לה' אלוקי ישראל כפי המותר להם.

 

מקום המקדש נועד מטרם הבריאה כדי להשכין שלום בעולם, להתגבר על שנאת קין להבל ולהימנע ממלחמות אחרית הימים הידועות בכל הדתות, הצוררות לאמונת ישראל, לאחר שניסו ליטול ממנה נשמתה ולשעבדה לדתיהן ולערכיהן.

 

כל המסייע לישראל יהי אלוקינו עמו וכל המצר לנו אל יהי ה' עמו.

 

כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזב.

 

על החתום חברי בית הדין

 

יואל שוורץ-אב"ד,  ישעיה הולנדר, פרופ' הלל וייס, ישי באב"ד, רון אשריאל,

משה לבל, ד"ר עזרא טפר, אברהם ישראל,  דב מאיר שטיין.

 

1

 


No comments: