ISRAEL TRUTH TIMES

A blog dedicated to investigating events as they occur in Judea and Samaria, in Israel and in the world, and as they relate to global powers and/or to the Israeli government, public figures, etc. It is dedicated to uncovering the truth behind the headlines; and in so doing, it strives to do its part in saving Judea and Samaria, and by extension, Israel and the Jewish People, from utter destruction at the hands of its many external and internal enemies.

Sunday, September 13, 2009

Fwd: להכריז על אוטונמיה ביש"עשלום רב ושנה טובה,
הידיעות על הכרזה על מדינה פלשתינית בתוך שנתיים בהסכמה עם נתניהו היוצאות מרמאללה ומירושלים מחייבות אותנו היהודים לבטא את אי תלותינו בהכרזות הללו ואסור לנו להשאיר במצב של 'ריק' לעת כזאת את זכויותינו הלאומיות בכל חלק מארץ ישראל שמדינת ישראל מתכוונת לנטוש או נטשה בעבר לפחות מאז הסכמי אוסלו=אזורי ההתנתקות.
לכן על הקונגרס היהודי החדש או כל גוף משותף שיוסכם עליו חייב להודיע קודם כל לעצמו ואחר כך לציבור כי הוא רואה את כל שטחי מרחב ירושלים,  יהודה שומרון וחבל עזה חבלים של ארץ ישראל שבהם יש לעם היהודי לבדו יישות מדינית וכי כלל תושבי החבל היהודיים וכל תומכיהם בארץ ובעולם אינם רואים במדינת ישראל יישות לגיטמית לדבר בשמם על מנת לשלול מהם את זכויותיהם הלאומיות שהעיקרית שבהם שלילת הריבונות הבעלות והחזקה על חבלי ארץ שבדעת ממשלות ישראל להעבירן לידי גורם זר.
עצם אי היכולת הפיזית של תושבי יש"ע היהודיים לבטא את רצונם זה באופן פיזי אינו גורע במאום מזכותם הלאומית הבסיסית וגם מעצם היותם התושבים הקבועים המחזיקים במקום ולכן כל נסיון להפחית בזכויות הבעות והחזקה שלהם הוא בלתי חוקי, פוגע בחוקי היסוד של התנ"ך  שהוא הבסיס לאמונות המנותיאוסיטיות ולאמנות הבינלאומיות, למשפט הבינלואמי ומשפט העמים.
כל חתירה לשינוי המצב היא פשע נגד העם היהודי וכשיד ישראל תגבר בחסדי ה' היא תעניש את כל הגורמים שחתרו לסלק את ישראל מעל ארצו.
אנו קוראים לתושבי יש"ע היהודים וכן לתושבים הערבים להתייחס להנהגה יהודית מוסכמת המבטאת וחותרת להגשמת העמדות הללו כישות החוקית הבלעדית המייצגת את תושבי יש"ע וכל מי שתומך בהם בארץ ובעולם..
ההנהגה והתושבים יעשו כל מה שביכולתם לסכל בסיעתא דשמיא את כל גזרות הרשע והאבדן.
השלטון שממשיך לעסוק בכך ממשיך לסכן את כל מדינת ישראל, את כל תושביה ואת כל תושבי האזור כולו כמו גם את העולם כולו בכניעתו המתמשכת לטרור ומעניק לכל שונאי ישראל דלק לחורבן.
אל יתלפא השלטון עם במו התנהגותו יביא לכאן את כל שונאי ישראל ההולכים וגואים בעולם.

הלל ויס

Comments available upon request with i.d.

DS

No comments: