ISRAEL TRUTH TIMES

A blog dedicated to investigating events as they occur in Judea and Samaria, in Israel and in the world, and as they relate to global powers and/or to the Israeli government, public figures, etc. It is dedicated to uncovering the truth behind the headlines; and in so doing, it strives to do its part in saving Judea and Samaria, and by extension, Israel and the Jewish People, from utter destruction at the hands of its many external and internal enemies.

Friday, May 8, 2009

Attached is a very powerful public letter, in Hebrew, written by a courageous public personality who has already shown his true colors. Please read, and translate into English if you can. Thank you, DS

ביקור האפיפיור על הר הבית בלעג בעומר


הלל ויס


מאוחר מדי, השמש שקעה. הנה חושך כסה ארץ. ניתן להדליק המדורה!


בזה לך לעגה לך בתולת ציון. לא אמך היא - השרץ הנבזה.


מנהיג הדור, נשיא מדינת ישראל, שמעון פרס, היהודי -הנוצרי -הפאוליני הצליח להמיר את דת המדינה לדת אוניברסלית. ההיסטוריה כבר לא תציק לנו, היא נעצרה כדברי החכם פוקויאמה. קץ ההיסטוריה. קץ כל בשר בא לפני. בא מבול לעולם.


אבו מאזן-מכחיש שואה?

פרס: - הצחקת אותי, אנכרוניזם! גם לעמים אחרים הייתה שואה! אהמדיניג'אד?- האו"ם כבר יטפל בו. האפיפיור? - לא מכחיש, אבל תומך! נו אז מה?

לא מכירים יותר במדינת היהודים,- נו אז מה? יש לכם אלטרנטיבה?


פרס הצליח כמו פאולוס להפוך את החוק לפלסטלינה לטובת פלסטינה בפיליסטריות שאפילו ממציאיה, האלביונים הבריטיים ילבינו פניהם מבושה. פרס הרי הוא ממש יהודי היהודים, ישראלי הישראלים, נשיא הנשיאים, הנושא מורשת יהודה איש קריות בפנים המעונות של משיחם שהתחפש לפסל דוד בכיכר הר ציון בתמורה לעשרים כסף. הנה נסע פרס לאו"ם לאובמה השחום כדי לקבל את תעודת ראש היודנראט עם קופי-העתק לנתניהו – מתמסריהו - מסרניהו המבטיח להפתיע את העולם יחד עם אובמה ואבו מאזן.


הרי יודעים אתם -העולם יפתיע אתכם. אלוקי עולם ה' ובריתכם כרתם עם מוות - תיכרת.

היהודים האמיתיים, הפרימיטיביים, אלו שמדליקים הילולא במירון, זכר ליום ההסתלקות של רבי שמעון וממשיכו רבי נחמן זיע"א, אישו אש תמיד תוקד על המזבח עד עולם אינם חוששים לא לאובמה לא לפרס לא לנתניהו ושמחים בנבואות ירמיהו. הללו הנושאים קשת וחץ מדורי דורות כדי ללמד את בני יהודה, הללו הילדים מתהלוכות ל"ג בעומר של חב"ד היוצאים דורי דורות עם המלמד ליער, כך ברחבי הארץ ובקהילות ישראל בגולה, לועגים לכם ובזים לכם. מליון וחצי ילדים שנשרפו על מוקדי הצלב שהתגלגל לצלב הקרס מביטים בכם. הם יודעים וגם אתם: היהודים האלה גם אם תשרפו אותם ינצחו ויציצו כעשב מחדש.לא לחינם עולה האפיפיור להר הבית דווקא בל"ג בעומר, אם לא כדי לסמן כולכם באות הקין לאיזו מדרגת שפלות ירדתם להודיע קבל עולם את אשר אמר ביבי לרב כדורי : הם שכחו מה זה להיות יהודים. הנפת דגלי הוותיקן בכל מרחבי ירושלים שהפכה לכם ל"האגן הקדוש" ללא צל מלכות ישראל.


כצואה המורדת לאגן תשקעו בנשיית דברי ימי עם עולם ומדי שבת בשבתו וחודש בחודשו יבואו אנשים לראות ביד ושם החדש את פגרי האנשים הפושעים שאשם לא תכבה ותולעתם לא תיבש. דבר ה' יקום לעולם ועליך ציון יזרח אור חדש.


בפרשת המן בן המדתא במדרש מופיע הסיפור על מרדכי היהודי שלימד ילדי ישראל הלכות קמיצה והלכות העומר. ביום הנפת העומר תלו את המן. גם עתה מסמנים ילדי ישראל בקמיצתם סימן ידוע להמן.

לא תמו המקומות על העץ ומדורות האוטו דה פה לשונותיהן לוחשות מספרד ופורטוגל ידועות כי העומר ג"ל עינינו להביט מנפלאותיך.


נחיה ונזכה ונירש טובה וברכה לשי ימות משיח צדקנו, משיח אמת של ישראל.


No comments: